• Val 2018

Inför valet anordnar Svartå Utvecklingsgrupp som brukligt en frågestund med kommunens ledande partier. Ta chansen och ställ frågor om det som berör dig och lyssna på respektive parti när företrädare berättar om sin politik.


 

Allmänna frågor till träffen onsdagen 22/8 kl 18:00 Svartå Fhus

Inkomna frågor till mötet och en sammafattning.

Här kommer en kort sammanfattning från frågestunden 22/8 med respektive partiföreträdare inför valet, då samstämmigheten var stor i frågorna som var på agendan så är det ingen redovisning per parti, om du vill veta mer hur”ditt” parti ställer sig i detalj till olika frågor så kontaktar du en företrädare för det partiet.
Givetvis går det inte att ersätta förstahands info till fullo och sammanfattningen är gjord av mina noteingar & intryck.
/L RoosEfter en presentationsrunda och vad respektive parti såg som viktiga frågor för kommunen så  blev det dax för de lite mer lokala frågorna.


Hur ser ni på Svartåskolans framtid?

Stor enighet från alla partier att skolan ska vara kvar så länge ”underlag” finns och kvalitén kan säkerställas.


 
Kan ditt parti verka för att det ordnas lokaltrafik med tåg till och från orten?
 

Tidigare försök till tågstopp ”gods till Allson” tog stopp pga av olika anledningar, frågan kan eventuellt bli aktuell i samband med en framtida upprustning av Värmlandsbanan.Länstrafiken har enligt uppgift försämrat avgångarna mellan Svartå och Degerfors på förmiddagarna. Oroliga personer har påpekat detta för utvecklingsgruppen. Vad har ni för möjligheter att påverka Länstrafiken?
 
Nästan ett samstämmig svar:
Inte lätt att påverka Länstrafiken men alla försämringar måste föras fram genom befintliga kanaler. Miljöpartiet ansåg dock att det absolut gick att påverka Länstrafiken
(Informera lokala politiker om försämringar då frågan styrs från regionen.)


Hur kan ni verka för att stimulera inflyttningen av barnfamiljer?
Viktigt för skolan.


En bra och skola & förskola ett måste samt marknadsför orten och kommunen på ett mycket bättre sätt, peka på det prisvärda boendet. BB och lasarett en fördel samt en fungerade infrastruktur, butik, etc behövs. Alla är vi ambassadörer för orten.
Få igång flyttkedjor ska barnfamiljer flytta in behövs det lediga hus/lägenheter (C)

 
En ordentlig ”uppsnyggning” av orten är nödvändig.
(Avses röjning, satsning på  området kring ”macken”, badet etc.)
Detta för att göra orten än mer attraktiv, hur ställer sig ert parti till den frågan?


Alla eniga att det är en viktig fråga,
Arbetsmarknadsprojekt är under uppstart som kan hjälpa till med saker. (V)
Lista vad som behöver göras (M)
Utnyttja resurserna som kommer hit på ett bättre sätt. (L)
En bra område där dom som står långt från arbetsmarknaden kan göra en motprestation för bidrag. (SD)

Har ert parti ambitionen att verka för fler företagsetableringar på orten?
Hur kan ni underlätta för företagen i Svartå att växa?


Kommunen måste marknadsföra orten & kommunen bättre för att locka hit fler företag, hur man gör det på bästa sätt skiljer lite åt mellan partierna.
Alla eniga att för att Svartå ska vara ett attraktivt alternativ så krävs skola, och övrig infrastruktur på plats med bl.a. bättre kommunikationer.
Värna och stödja samt förenkla. (SD)
Näringslivsenheten reformeras och ska arbeta med dessa frågor (M)
Kommunen bör gå med i Business Region Örebro (S)


För att få företagen att växa är det bl.a. viktigt med en lokal bank som har lokal kännedom och med service till företagen. 
Vilken är er ambition med LIS- dokumentet (Landsbygdsutveckling i strandnära områden)?


Enighet att det är positivt att det kommer igång med lättnader i strandskyddet som i framtiden möjliggör ett attraktivt boende och därmed öka ortens attraktionskra.
Av utpekade områden från Länsstyrelsen så kommer troligen Svartå & Åtorp vara de mest intressanta områdena. (V)
Allmänheten måste även med nya regler ha tillträde till vattenlinjen och inte stängas ute. (C,)

Dokumentet ska vara levande och följas upp efter samrådstiden.

Inbjudna partier

Alla har tackat ja till inbjudan.