Stadgar Utvecklingsgruppen

Svartå Utvecklingsgrupp

Avsiktsförklaring jämte stadgar

Att verka för Svartås fortlevnad och utveckling. Härmed avses alla
åtgärder som kan göra orten attraktiv för såväl dessa invånare som här
verksamma företag.

En vidareutveckling av Svartå i form av bostadsbyggande tillgänglighet av
industrimark och -lokaler och ökad service skall också skapa förutsättningar
för nyinflyttning samt etablering av nya företag.

Arbetsgrupp

Gruppen ska bestå av ett begränsat antal personer med god kännedom om samhället
dess invånare och företag.Den skall arbeta utan partipolitiska bindningar och i
övrigt praktiskt och utan onödiga formaliteter. Erfoderliga kontakter tas vid behov
med represetanter för kommunen och personer på orten.
(Förenämnda förklaring antogs på ett offentligt möte i Hembyggdsgården våren 1991.)

Stadgar

§ 1
Benämningen är Svartå Utvecklingsgrupp.

§ 2
Ändamål

Svartå Utvecklingsgrupp är en ideell sammanslutning, religöst och partipolitiskt
obunden, med uppgift att värna om den egna bygdens utveckling och framtid.
Verksamheten skall främst inriktas på näringsliv och sysselsättning, boende, service
samt kultur och fritid.
Nära kontakt med kommunens förvaltningar och beslutande organ ska eftersträvas.

I samverkan med kommunen finna former för möjliggörande av lokalbefolkningens
inflytande över den verksamhet som bedrivs inom lokalsamhället Svartå.

§ 3
Medlemskap

Medlemskap i föreningen är frivilligt för alla som är folkbokförda i Degerforskommun.
Verksamhetsområdet är i huvudsak Svartå samhälle och närliggande områden som styrelsen
bedömer vara viktiga för samhället.
Medlemskapet gäller tills medlemmen väljer att avbryta medlemskapet.
Ingen avgift får tas ut för medlemskap så länge driftbidrag erhålles från kommunen.
Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av styrelsen.

§4
Styrelse

Utvecklingsgruppens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju (7) ledamöter och (2)
suppleanter. Styrelsen väljs på årsmötet, första gången väljs två ledamöter på ett år och övriga på två år. I fortsättningen är perioden två år.

Ordföranden utses vid årsmötet. Styrelsen utser inom sig sekreterare och ekonomisk ansvarig.
Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra av dess ledamöter är närvarnade.
Suppleanterna kallas alltid till styrelsesammanträde.
Då ortens föreningar & företag är en värdefull tillgång så är det önskvärt att förening och företags representanter ges möjlighet att medverka på styrelsemötena.

§5
Revisorer

Årsstämman skall välja två (2) revisorer samt två (2) suppleanter för dessa.
Dessa väljs för tiden fram till ordinarie årsstämma.

§6
Firmateckning

Utvecklingsgruppens firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller kan styrelsen inom sig
utse två ledamöter som tillsammans tecknar utvecklingsgruppens firma.

§7
Verksamhetsår

Verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
Verksamhetsberättelsen företes vid årsmötet.
Vid varje årsmöte utses två revisorer samt en revisorssuppleant.

§8
Möten

Årsmötet skall hållas före mars månads utgång och dessutom minst ett
offentligt möte varje år.
Kallelse till årsmötet skall utgå minst en vecka i förväg och ske genom affischering
och även utdelning av flygblad bör förekomma.


Följande ärende skall behandlas på årsmötet (årsstämman.)

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
3. Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Revisorernas berättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande för sammanslutningen.
8. Val av styrelse och suppleanter
9. Val av revisorer och suppleanter
10. Val av två ledamöter i valberedningen.

§9
Stadgeändring

Ändring av stadgarna är giltig efter beslut av årsmötet.

§10
Upplösning

Beslut om Svartå Utvecklingsgrupp skall fattas vid två på varandra följande ordinarie
årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de röstberättigade.
Upplöses Svartå Utvecklingsgrupp skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till förening
som förklarar sig verka för utvecklingsgruppens rekonstruktion. I händelse så icke sker förvaltas
tillgångarna av Degerfors kommun.

Stadgarna antagna vid årsmötet 8/4 -93
Reviderade vid årsmötet 14/3 -2012
Reviderade vid årsmötet 19/3 -2014